Dostałem wezwanie z sądu. Co dalej?

Gdy otrzymujemy wezwanie lub też ewentualnie zawiadomienie z sądu, należy w pierwszej kolejności mieć na uwadze ustawowe terminy. Może się to wiązać z nałożonym jednocześnie przez sąd zobowiązaniem, na przykład w zakresie uzupełnienie braków formalnych (wniosku lub pozwu), albo konieczność ustosunkowania się do twierdzeń strony przeciwnej, przedstawienia wniosków dowodowych itd. Należy jednak pamiętać, że zawsze istnieje możliwość z korzystania pomocy profesjonalnego pełnomocnika. W takim przypadku pomoże adwokat lub radca prawny.

Kwestia dotycząca osobistego stawiennictwa strony. Zawiadomienie czy wezwanie?

W tym miejscu podkreślić jednak należy na różnicę pomiędzy otrzymanym zawiadomieniem a wezwaniem. Jeżeli strona otrzymuje zawiadomienie, to wówczas sąd informuje jedynie o terminie, w których posiedzenie sądowe się odbędzie. Natomiast wezwanie zawiera informację o obowiązkowym stawiennictwu osobistym strony danego postępowania. Brak osobistego stawiennictwa strony na terminie może oznaczać pominięcie przez sąd dowodu z przesłuchania strony, ale również może powodować nałożenie grzywny. 

Możliwość ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Jeżeli strona danego postępowania sądowego miejsca poza właściwością miejscową sądu, zawsze istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika. Może być to pełnomocnik z wyboru. Jednakże przepisy wprost dopuszczają możliwość tzw. ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Niezbędne jest wówczas wystąpienie przez stronę do właściwego sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, przedmiotowy wniosek powinien być właściwie uzasadniony. Strona powinna zatem wykazać, iż nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru, ponieważ spowoduje to uszczerbek w utrzymaniu strony oraz jej rodziny. Jednocześnie (jeżeli jest to strona wszczynająca postępowanie), istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych, w tym również opłaty na przykład od pozwu lub od wniosku.

Przesłuchanie strony w ramach pomocy prawnej. Konieczność złożenia stosownego wniosku

Ustanowienie pełnomocnika w sprawie powoduje, iż strona jest reprezentowana w trakcie danego postępowania sądowego. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy na przykład strona jest przewlekle chora (niepełnosprawność, poruszanie się na wózku), przebywa w szpitalu, a mieszka w miejscowości znacznie oddalonej od siedziby sądu. Wówczas sąd właściwy może się w drodze pomocy prawnej zwrócić do sądu miejsca zamieszkania takiej osoby o jej przesłuchanie w miejscu zamieszkania.

Kolejny artykuł: https://ewawojciechowska.pl/jak-zwracac-sie-do-radcy-prawnego/